نمایشگاه صنعت ساختمان شهر آمل از تاریخ 94/2/18 تا 94/2/22 .