نمایشگاه پروژه در نمایشگاه بین المللی از تاریخ 94/3/18 تا 94/3/23 .