نفوذپذیری 
نفوذپذیری آب در چوب ترمووود توسط CTBA مورد آزمایش قرار گرفت . این ویژگی ترمووود برای استفاده در فضای باز بسیار مهم می باشد.
در این آزمایش ، نمونه ها در آب دارای املاح قوطه ور شده و سپس در اتاقی با رطوبت نسبی 65% و دمای 20 درجه سانتیگراد قرار داده شدند.

نمونه های چوب ترمووود در مدت زمان 9 روز با فواصل زمانی معین مورد آزمایش قرار گرفتند.

نتیجه حاصل این بود که میزان نفوذپذیری ترمووود 30-20 درصد کمتر از چوب ترمو نشده می باشد.
موسسه تحقیقاتی VTT فنلاند نیز نفوذپذیری بخار در چوب ترموود را مورد آزمایش قرار داده است که نتیجه آن در جدول فوق نشان داده شده است.